Spomenik prirode

Klisura Osaničke reke

   http://www.vrelahomolja.com/vrela-homolja/osanica

Sam naziv „Osanička klisura“, „Osanička reka“, jasno kazuje da su ovi prirodni resursi vezani za naselje Osanica koje pripada opštini Žagubica, odnosno Homolju. Osanička reka koja prolazi kroz naselje Osanica, desna je pritoka reke Mlave, a njeno izvorište čine više manjih potočića koji neposredno izviru ispod Homoljskih planina, koje čine prirodnu severnu granicu opštine Žagubica prema Kučevu. Visinska razlika Osaničke reke od izvorišta do ušća jeste oko 500 metara, a visina klisure kreće se od 180-250 metara.

Na 500 metara od naselja, uzvodno uz Osaničku reku nalazi se zaštićeno prirodno dobro III kategorije „Klisura Osaničke reke“, koje zahvata levu i desnu obalu reke u površini od 30.44.45 ha,a počev od veštački napravljene brane na samoj reci. Bogata različitim oblicima, geomorfološke građe Osaničku klisuru sa kraškm i hidrološkim pojavama iz perioda paleozoika, mezozoika i kenozoika čini je jedinstvenom na ovim prostorima. U samoj klisuri očuvale su se 166 biljne zajednice među kojima su dominantne reliktne vrste, 22 vrste ptica i 15 vrste faune sisara.
Na sredini zaštićenog područja, Osaničku klisuru krasi Osanička prerast (kameni most), tunelskog tipa, dužine oko 10 metara i visine tunela oko 1,3 metara. Zanimljivo je što prerast spaja obale klisure na čijim se vrhovima prepoznaju ostaci nepoznatih i neistraženih utvrđenja, a u samoj reci nalazi se kamenje koje je oblikovano ljudskom rukom. Brežuljak na levoj obali reke, lokalno stanovništvo vlaškog porekla naziva „Šetaće“, što još više ide uprilog pretpostavci da je tu bila naseobina odnosno „šetalište“ – trgovačko mesto. Uzvodno, oko stotinu metara od prerasti u samom dnu reke, a ispod okomitih stena, na obe obale izviru dva veoma jaka izvora koja u sušnom periodu čine Osaničku reku.

Dragiša Bogdanović,
Izvarica

Posted in Blog | Leave a comment

Manastir Trška Crkva

MANASTIR
Trška Crkva
Mnoge nedoumice, pretpostavke, napisane priče ili legende, ništa pouzdano ne kazuju o manastiru Trška Crkva u opštini Žagubica, zato što su mnogobrojna osvajanja i porobljavanja Homolja uzrokovala uništavanje materijalnih dokaza o nastanku i trajanju kroz vekove .Svakako da je jedan od glavnih uzroka nepoznanica i lutanja u spoznaji činjenica, ustaljena praksa da ISTORIJU pišu pobednici.
Mnogi pisani tragovi o Homolju upućuju nas na postojanje naselja GOSPOĐINCI u srednjem veku i TRŽNOG CENTRA , pored sadašnjeg manastira Trška Crkva, toponim TRG, kao i severoistočnog brežuljka CARINA.Takođe opisuje se vreme rušenja i obnavljanja Trške Crkve, a samo se nagađa i pretpostavlja ko je rušio i obnavljao bez kvalitetne analize pisanih tragova i logične analize mogućih dešavanja u tom periodu.
Istraživanje arheologa 1981. godine rasvetlilo je delove istorije manastira i ponešto što je vezano za njegovu istoriju ali je svakako ostavilo senku na celokupan rad i postupak koji baš ne ide u prilog ni stručnjacima ni crkvenoj hijerarhijskoj strukturi. Zapravo, kad su uzorkovali malter iz temelja manastira, za koji je utvrđeno da je iz IX veka, radovi su prekinuti i delimično su objavljeni. Uzgred budi rečeno prekinuto je istraživnje starosti objekta kao i nekih grobova koji asociraju na to da su u njima sahranjene znamenite ličnosti iz naše istorije, iz srednjeg veka.
Takođe nisu dovoljno istraženi i isčitani natpisi i crteži na kamenim blokovima koji su uzidani prilikom obnavljanja objekta, a pokupljeni su iz porušenih delova manastira i oštećenih grobova u porti.
Uvrđeno je da su objekat obnovili braća kraljevi Dragutin i Milutin u XIII veku (1275), postoji natpis u kamenu o obnovi manastira 1382/3. godine, ali ne zna se ko ga je obnovio. Može samo da se pretpostavi, obzirom da je u to vreme (1378-81), knez Lazar gradio manastir Gornjak kao pribežište za svoju porodicu, očekujući mogući poraz na Kosovu u sukobu s Turcima. Zapisana je obnova manastira 1429/30. godine bez zapisa o darodavcu ali nisu dovoljno analizirani tadašnji odnosi između vladarskih porodica Lazarevića i Brankovića.
Sukob oko prestola posebno se rasplamsao između despota Stefana Lazarevića (sina kneza Lazara) i Đurđa Brankovića (kasnije despota, sina Vuka Brankovića), u vreme 1402. godine, kada je u bici kod Angore tatarski emir Tamerlan porazio i zarobio Bajazita.Posebno je za istoriju sukoba značajna bitka pored sela Tripolje kod Gračanice na Kosovu u kojoj su protiv despota Stefana Lazarevića učestvovali združeni Turci i Đurađ Branković. Đurađ je Stefanu i Oliveri Lazarević bio sestrić od Lazareve kćeri Mare. Uz Stefanovo posredovanje Tamerlan je 1403. godine oslobodio gospođu Oliveru Lazarević (Lazarevu kći), Bajazitovu haremsku ženu i tad su joj vraćeni posedi koji su joj dati u miraz kad je poslata u harem 1490. godne, a to su Braničevo, Golubac i posedi kod Negotina. Olivera je bila izuzetno privržena bratu Stefanu i pomagala mu je u rukovođenju savetima, gradnji zadužbina i posredovanjem kod drugih vladara. U to vreme Đurađ Branković je proganjao svoju tetku Oliveru i ujaka Stefana i svakako nije mogao da utiče na korišćenje poseda koji su bili Oliverin miraz, a samim tim i na posede u tadašnjem ’Omolju, današnjem Homolju. U prilog tome da se zaključiti da je gradnju Smederevske tvrđave Đurađ Branković započeo 1428. godine, sa svojom tadašnjom ženom u narodu poznata kao „prokleta Jerina“, tek posle smrti trovanjem, despota Stefana Lazarevića 1427. godine.Može da se posumnja da je tad (već despot) Đurađ Branković, porušio Stefanovu zadužbinu manastir Blagoveštenje na ulazu u Gornjačku klisuru, mitropoliju u gradu Ždrelo i Tršku crkvu u kojoj se skrivala Olivera njegova tetka. Zapisi na kamenim blokovima uzidanim prilikom obnove Trške crkve 1429/30. jasno ukazuju na sumnju,da je obnovu crkve izvršila gospođa Olivera (Lazarević), da je tad obnarodovana njena lažna smrt i pomen na nju, normalno uz „lažni blagoslov“ despota Đurđa, da bi joj se zavarao trag i prestane progon. Nije nemoguće da je ona kasnije stvarno tu i sahranjena, a da su je monasi pre i posle smrti krili u Homolju. Pretpostavka koja se zasniva na natpisu:“ „U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. U dane blagočastivog despota Đurđa leta 6938 (1429/30) i pokojne gospođe Olivere ovu pripratu sagradiše željom protopopa Kuzme. Bog da ih prosti Amin.“ Kome „BOG DA IH PROSTI“? Đurađ je tad bio živ! Drugo, pominje se u pretpostavkama neka druga gospođa Olivera, kao moguća prva žena despota Đurđa Brankovića? Da li bi „prokleta Jerina“ dozvolila da se ona pomene i sahrani u porti tadašnje Trške crkve, i to još uz blagoslov despota Đurđa bude zapisana u kamene blokove, ako je već zabeleženo u istoriji njena hirovitost i rukovođenje nad samim despotom, njenim mužem. Još jedan dokaz koji asocira na prisustvo Olivere Lazarević u Homolju jeste i prethodni naziv naselja GOSPOĐINCI, koje je zabeleženo u kartama srednjeg veka, na mestu gde se danas nalazi manastir Trška Crkva, a u to vreme malo je njih imalo pravo da se zovu GOSPODA. Očigedno je da su u tom naselju u to vreme, boravili neki iz redova zvanih GOSPODA ili „GOSPOĐA“. Toponim CARINA, zapravo brežuljak koji se nalazi severoistočno od manastira, potvrđuje opisane granice miraza kojim je gospođa Olivera raspolagala po povratku u Srbiju. U nizu dokaza da despot Đurađ Branković nije ima kontrolu na prostoru srednje Mlave (Ždrelo) i Homolja za vreme života despota Stefana Lazarevića i sestre mu Olivere Lazarević, jesu grob Stefana Kuveta, sina Vuka Kuveta i grob Teodore supruge Ilije Deslislagića, obe u to vreme veoma moćne porodice koje su direktno bile privržene despotu Stefanu Lazareviću i gospođi Oliveri. Njihovi grobovi se nalaze u maloj crkvi mitropolije u gradu Ždrelo, a sam Vuk Kuvet pominje se kao VELIKI ČELNIK despota Stefana Lazarevića već 1402 godine. Može da se poveruje, da je posle nasilne smrti despota Stefana Lazarevića 1427 godine,despot Đurađ Branković porušio mitropoliju u Ždrelu, manastir Blagoveštenje na ulazu u Gornjačku klisuru, Tršku crkvu a kamen od ruševina iz Gornjaka iskoristio za gradnju tvrđave u Smederevu.

03.12.2013.
Dragiša Bogdanović,
Izvarica

Posted in Blog | 1 Comment

Sabor Vrela Homolja

XII sabor Vrela Homolja

Sabor2013

Program

Sabor2013-2

 

 

Posted in Blog | Leave a comment

Crkva Svete Trojice u Žagubici , molitva uz podno grejanje

Kako bi se povećala blagougodnost vernika i posetilaca  u zimskom periodu investitor je odlučio da se ugradi podno grejanje.Grejanje nije testirano s‚obzirom da je završeno pčetkom leta ostavljeno je u božjoj milosti i dobroti

Radovi

 

U cilju zaštite kulturno istorijskog spomenika verujem vodilo se računa o svemu kad se odlucilo za podno grejanje iliti nisko temperaturno grejanje da bi se zaštitili ostali elementi crkve misleći pri tom na zidove  freske i drvenariju rezbarenog oltara.

Smetnuh  s`uma da freski i nema samo beli zidovi .

i po neka zaduzbina

Sveštenstvo je svak` za sebe ostavio po nešto, za pokoljenje.

.Komentar.

Verovali ili ne, istina je, da je neko odlučio da premaže unutrašnje zidove crkve Sv. Trojice u Žagubici, i uništi freske na zidovima koje su je godinama krasile, i kao u svakom pravoslavnom objekatu govore o vremenu, veri i vernicima. Zanimljivo je da se niko nije zapitao, zašto se ovo dogodilo?
Ako analiziramo činjenicu, da je u crkvi urađeno podno grejanje, da su unutrašnji zidovi okrečeni u belo, možemo da poverujemo, da u crkvu kad uđemo treba da se izujemo, kleknemo na kolena, i dodirivanjem čelom po toplom podu pomolimo se, (kom) Bogu? Ja sam u zabludi ako ne znam, da je crkva u Žagubici univerzalni verski objekat, mada verujem da bi vernici katoličke crkve oštro protestovali, na ovakav unutrašnji izgled.
Dragiša Bogdanović

 

 

Posted in Blog | 4 Comments

11 Sabor „Vrela Homolja“2012.god.

Skromno obeležavanje manifestacije „Vrela Homolja“

Prva ideja sabora

Program

Evo i nekoliko slika

Posted in Blog | Leave a comment